Μάθετε τι είναι το περιουσιολόγιο και πως θα εφαρμοστεί


Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για εφαρμογή του περιουσιολόγιου παίρνουν σάρκα και οστά. Η δημιουργία του, εντάσσεται στις μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες θα υποβληθούν στους Θεσμούς.

Γίνεται προσπάθεια το σχετικό έντυπο, που αφορά στο περιουσιολόγιο να...
ενσωματωθεί σε αυτό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Εάν αυτό, λόγω χρόνου, δεν καταστεί εφικτό, τότε με άλλο έντυπο εντός του έτους, οι Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδας θα κληθούν να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως: 

• Καταθέσεις σε Ελληνικά ή αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα 

• Συμμετοχές σε πάσης φύσεως νομικές οντότητες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

• Μετοχές εισηγμένες ή μη στο  Ελληνικό, ή αλλοδαπά Χρηματιστήρια

Επίσης θα  δηλωθούν οι επενδύσεις σε:

• Κρατικά ή επιχειρηματικά ομόλογα 

• Αμοιβαία κεφάλαια και swaps 

• Επενδυτικά προϊόντα των ασφαλιστικών εταιρειών (κοινά προϊόντα με ασφάλεια ζωής ή άλλων κινδύνων). Γενικά, η δήλωση θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως προϊόντα χρήματος.

Παράλληλα, στη δήλωση περιουσίας θα πρέπει να δηλωθούν τιμαλφή και άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας, όπως πίνακες ζωγραφικής και επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα (χρυσός σε ράβδους ή λίρες). Για τα μετρητά, όπου και αν αυτά φυλάσσονται, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποδεικνύεται η ύπαρξή τους.

Το σύνολο των προαναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασμό με την ακίνητη περιουσία, που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, θα αποτελούν το ατομικό ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο των Ελλήνων Φορολογικών Κατοίκων. Σκοπός είναι να αποτελέσει τη βάση ασφαλούς ελέγχου του ετήσιου εισοδήματος και της προσαύξησης της περιουσίας για καθένα από τα επόμενα έτη. 

Για καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης με τους φορολογούμενους, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει  μια μίνι περαίωση με την οποία θα καλεί εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών τους φορολογούμενους να δηλώσουν αδήλωτα εισοδήματα από οποιοδήποτε πηγή, τα οποία θα φορολογηθούν με ένα συντελεστή από 15% έως 20%, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Στα εισοδήματα αυτά αφορούν και τα ποσά, που έχουν σταλεί με εμβάσματα στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αν για κάποιες υποθέσεις έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου.

Γιώργος Δαλιάνης - Διευθύνων Σύμβουλος της Artion A.E.